755.000 euro voor 8 demoprojecten

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt een budget van 775.000 euro uit voor 8 demonstratieprojecten rond duurzame land- en tuinbouw. Twee projecten zijn van rechtstreeks belang voor de melkveehouderij.

Globaal gaat het om één project rond alternatieve verdienmodellen, vijf projecten rond smart farming, en twee projecten rond klimaatverandering. Het doel van de demonstratieprojecten is de stimulering van duurzame en milieuvriendelijke productiemethoden door die effectief toe te passen op voorbeeldbedrijven en daarover de land- en tuinbouwers te informeren en sensibiliseren.

Het project ‘Vooruit met de geit, het schaap en het hert! Marktkansen voor vlees van kleine herkauwers’ illustreert meerdere alternatieve businessmodellen voor schapen-, geiten- en hertenhouders via korte keten, afmesting van geitenbokjes, bio- en natuurvlees.

‘SMART-Bodem’ laat de landbouwers kennismaken met de mogelijkheden die precisielandbouw biedt om de verschillende bodemeigenschappen in beeld te brengen en voor een plaatsspecifiek beheer.

‘SMART Crops’ behelst het gebruik van innovatieve precisielandbouwtechnieken om de productie van voedergewassen, akkerbouwteelten en openluchtgroenten te optimaliseren.

‘Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskuikens’ en ‘Gezondheidsmonitoring via geluidstechnologie bij vleesvarkens’ bieden een antwoord op vroegtijdige managementproblemen op het vlak van welzijn en gezondheid in de stal.

‘Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij’ maakt men varkenshouders bewust van de mogelijkheden inzake traceerbaarheid. Individuele dieropvolging biedt de bedrijfsleiders de mogelijkheid om gedetailleerde technische kengetallen te verzamelen op het bedrijf. Daardoor kan gerichter ingegrepen worden op specifieke punten in de bedrijfsvoering, zoals karkaskwaliteit, voederconversie, klimaatsturing, registratie van medicatie en vaccins, alternatieve vermarktingsstrategieën.

Het doel van ‘KOE: Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer’ is het demonstreren van specifieke teelttechnische aspecten van klimaatvriendelijke teelten (zoals correct uitgebate grasklaver, voederbieten, rietzwenkgras, veldbonen en granen) en van praktijkwaardige rantsoenen met inpassing van klimaatvriendelijke teelten in vergelijking met de gangbare gras/maïsrantsoenen.

Ten slotte laat ‘Doelgericht verlengen levensduur melkvee’  de melkveehouders zien hoe groot de impact is van een verhoogde levensproductie en levensduur op de broeikasgasemissie op hun melkveebedrijf.

Bron: Kabinet minister Schauvliege – 23 december 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *