Belgische melkveehouderij één van de sterkste Europese groeiers

Sinds het ophouden van de quotumreglementering weet de Belgische melkveehouderij zich als één van de sterkste Europese groeiers te profileren. Enkele trends op basis van cijfers uit het jaarverslag van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie maken dat zonneklaar.

In 2018 namen de melklevering in de EU, na een behoorlijke stijging in 2017, minder sterk toe (+0,9%). In de eerste maanden van 2018 was het peil duidelijk hoger dan in 2017. In een aantal lidstaten was toen het effect van de vrijwillige productiebeperking nog voelbaar. In de zomer vielen de leveringen terug op het niveau van 2017. Vanaf september doken ze lichtjes onder dat niveau. De droge zomer 2018 verklaart deze terugval.

Advertising

Melkaanvoer: België bij grootste procentuele stijgers

 • Uiteindelijk werd er in de hele EU ongeveer 1,3 miljard liter melk meer geleverd. 0,9 miljard daarvan is afkomstig uit de EU-15.
 • De grootste procentuele stijgers zijn Bulgarije, Roemenië, Cyprus, Luxemburg, Ierland en België. In absolute cijfers zorgden D (+554 mio l), IRL (+323 ), Polen (+288), BE (+165) en DK (+137) voor drie vierden van de bruto toename in melkleveringen.
 • Opvallend was de daling met 2,9% of ruim 400 miljoen liter in Nederland. Het beleid om de productie van fosfaat te reduceren resulteerde in een daling van het aantal melkkoeien van bijna 7%.
 • Net zoals in de voorbije jaren groeiden de melkleveringen in de lidstaten van Centraal- en Oost-Europa (EU-10: +1,4%) sneller dan in de oude lidstaten van de EU-15 (+0,7%). Slechts 10 van de 28 lidstaten kenden een daling van de melkleveringen. Op Nederland na waren die dalingen klein.
 • De melkaanvoer in de eerste twee maanden 2019 in de EU -28 is 0,7% lager dan in 2018. Toch wordt verwacht dat de melkleveringen op jaarbasis in 2019 licht stijgend zullen zijn.

Melkleveringen: België groeit even sterk als Polen

 • Inzake melkleveringen is er over de periode 2005 – 2018 in de EU-28 een toename met 17%. Dit gemiddelde verbergt evenwel grote individuele verschillen.
 • Bij de koplopers met meer dan 40% toename vinden we Ierland, Luxemburg, Cyprus en Letland. Een tweede categorie kent meer dan 30% groei, nl. België, NL, Polen en Estland.
 • Met 39% toename zit België duidelijk bij de sterkste groeiers, groeit even sterk als Polen en scoort beter dan Nederland.
 • Duitsland kent een groei die overeenstemt met het EU-gemiddelde.
 • Een aantal landen vertonen een toename die lager is dan het gemiddelde, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië.
 • Relatief weinig lidstaten gaan erop achteruit. Het betreft vooral Midden- en Oost-Europese landen zoals Bulgarije, Slovakije en Hongarije.
 • Van de EU-15 gingen Griekenland, Zweden en Portugal erop achteruit.

Melkkoeien: België bij de 6 stijgers

 • Het aantal melkkoeien in de EU-28 daalde met 1,6% in 2018. Deze daling is groter dan die in 2017 en 2016.
 • In de EU-28 zijn er slechts 6 lidstaten waar het aantal melkkoeien toeneemt. Het betreft o.m. Ierland, Polen en België.
 • In de EU-10 is er een kleine toename. In 5 lidstaten, waaronder Nederland en Finland, bedraagt de daling meer dan 6%.
 • Ten opzichte van 1983 zijn er in de EU-15, 45% of 14,7 miljoen melkkoeien minder.

Schaalgrootte: België op plaats 6 binnen EU-15

 • Het aantal bedrijven met melkproductie in de EU is in 2017 met ruim 5% gedaald. Deze evolutie wordt sterk vertekend door de sterke ontwikkelingen in Oost- en Centraal-Europa.
 • Nagenoeg in alle lidstaten daalt het aantal melkveehouders. België kent een afname (-3,1%) die beduidend lager is dan het EU-gemiddelde (-5,1%), terwijl de stijging van de gemiddelde bedrijfsomvang groter is.
 • Binnen de EU-15 komen de Belgische melkveebedrijven qua omvang nu op de 6e plaats.

Voor de volledige cijfers en vergelijkende tabellen klik onderstaande link

Belgische melkveehouderij in Europees perspectief – BCZ jaarverslag 2018

Bron: naar BCZ jaarverslag 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: