Intensief kalveren voeren loont: nieuwe inzichten vetrijke kalvermelk

Dat het intensief voeren van kalveren positieve effecten laat zien op groei, gezondheid en toekomstige levensproductie is bewezen in diverse onderzoeken. Dat het ook een positief effect heeft op de vruchtbaarheid en de kans om de derde lactatie te bereiken aanzienlijk vergroot, dat is minder bekend. Die inzichten krijg je alleen als je gedurende langere tijd een groep kalveren volgt. Dat gebeurt in onderzoek zelden, maar Trouw Nutrition maakt op onderzoeksbedrijf Kempenshof een uitzondering. Het resultaat? Veel nieuwe inzichten met als laatste ontdekking het belang van vetrijke kalvermelk.

Onderzoeksprogramma
LifeStartLifeStart is het wetenschappelijke onderzoeksprogramma van Trouw Nutri-tion, dat zich focust op de eerste kritische maanden van het kalf. Vanuit deze doelstelling is een onderzoek op Kempenshof gestart, waarbij twee groepen kalveren al sinds 2014 gevolgd worden. De groepen verschillen in type voerschema, waarbij één groep een conventioneel voerschema met 4 liter kreeg en de andere Lifestart groep een intensief schema van 8 liter. Beide voerschema’s hadden een concentratie van 150 gram/liter, resulte-rend in 600 en 1.200 gram melkpoeder per dier per dag, en de dieren werd gespeend vanaf 56 dagen.

Voordeel van 37,50 euro per dier
De LifeStart gevoerde kalveren groeiden harder vanaf dag 7. Het resultaat op dag 70 was dat de LifeStart kalveren met gemiddeld 95 kg ruim 10 kg zwaarder waren dan de reguliere groep. Dat betekent een extra groei van 155 gram/dag over een periode van 10 weken.Daarnaast liet ook de vruchtbaarheid een duidelijke verbetering zien. Inseminatie, gebaseerd op basis van gewicht, gebeurde in de LifeStart groep op 393 dagen en vond daarmee 6 dagen eerder plaats dan in de conventionele groep. Hiermee wordt bevestigd dat een goede opfok vanaf de start resulteert in goed ontwikkelde dieren die op iets meer dan 13 maanden geïnsemineerd kunnen worden. Dat dit niet ten koste gaat van de productie werd bevestigd in de eerste lactatie, want de LifeStart groep produceerde gemiddeld ook 400 kg meer vet-eiwit gecorrigeerde melk.Interessant was daarnaast dat deze groep ook sneller drachtig werd; het verschil tussen beide groepen liep op tot ruim 2 weken dagen bij dracht en dit verschil was op moment van afkalven nog steeds aanwezig. De LifeStart groep kalfde 15 dagen eerder af. Met 2,50 euro aan opfokkosten per dag betekent dat een voordeel van 37,50 euro per dier.

7 extra koeien voor derde lactatie
Naast een verhoogde productie en dikkere melk voor zowel de vaarzen als ouderekalfskoeien in de LifeStart groep, wat ook in ander onderzoek meermaals is aangetoond, is vooral de impact op het aandeel dieren wat de derde lactatie bereikt, opzienbarend. Ten opzichte van de start van de proef zijn er namelijk 7 koeien meer die richting de derde lactatie opnieuw melk gaan geven en de melkveehouder geld gaan opleveren. Dus 2 maanden goede opfok heeft een enorme grote impact op de duurzaamheid van de melkveestapel en elke investering in deze periode verdient zich dan ook meer dan terug.

Vet essentieel voor het kalf
Het LifeStart onderzoeksprogramma toont aan dat vet een hele centrale rol speelt in het metabolisme van het kalf. Naast een hogere drogestofopname (gemiddeld 0,7 kg per dag meer), laten de LifeStart vaarzen namelijk een significant hogere vetproductie en betere Body Conditie Score (BCS) zien. Dit duidt erop dat LifeStart kalveren geprogrammeerd worden om niet alleen meer voedingsstoffen op te nemen, maar dat ze deze voeding ook omzetten in melkproductie en melkvet, in plaats van het op te slaan als conditie. De gedachte hierbij is dat een beperkt gevoerd kalf wordt geleerd (metabolisch programmeren) om goed om te gaan met schaarste van nutriënten en in het verlengde hiervan als eerste goed voor zichzelf te zorgen.

Deze gedachte wordt ook in de tweede lactatie beves-tigd. De LifeStart gevoerde kalveren laten in deze lactatie een 1,3 kg hogere vet-eiwitgecorrigeerde melkproductie per dag zien ten opzichte van de conventionele groep.

In een aansluitend onderzoek werden in 3 landen op 8 melkveebedrijven in totaal 200 kalveren gevolgd gedurende 10 weken in de uitdagende herfst-periode. De kalveren, met een gemiddeld geboortegewicht van 39,5 kg licht te noemen, lieten al op 8 weken een ruime verdubbeling van het geboorte-gewicht zien, resulterend in 81,5 kg lichaamsgewicht op die leeftijd. De top 25 procent van de dieren had vanaf week 7 al een daggroei van 1.000 gram/dag (zie grafiek 2). Deze cijfers maken duidelijk dat er nog een groot onbenut potentieel ligt bij het jonge kalf. En gekoppeld aan de eerdere inzichten dat een intensieve opfok ook leidt tot een robuustere veestapel, zal de nadruk blijven liggen om dit potentieel zo optimaal mogelijk te gebruiken.

 

 

LifeStart: elke dag telt. Meer weten over de impact van vetrijke melk? Lees verder op www.lifestart.be

Veel actiever vetmetabolisme
Niet alleen bij vaarzen en koeien in productie speelt vet een belangrijke rol; ook bij het jonge kalf komt die relevantie steeds meer naar voren. Onderzoek toont namelijk aan dat het jonge, intensief gevoerde kalf een veel actiever vetmetabolisme laat zien dan het conven-tioneel gevoerde kalf. Bij Trouw Nutrition zijn in het verlengde van die inzichten diverse studies uitgevoerd. In één van deze studies werden 16 kalveren met een traditionele kalvermelk vergeleken met 16 kalveren die met de vetrijke kalvermelk Sprayfo Delta (25 procent vet t.o.v. traditioneel 18 procent) werden gevoerd.Daaruit kwam een significante verbetering naar voren voor wat betreft het aantal interventies waar medische behandeling voor nodig was. Niet alleen het aantal interventies nam af, ook de lengte van de interventie was significant verlaagd van ruim 5,5 naar nog maar 2 dagen. Hiermee werd de positieve rol van vet bevestigd. Bovendien lieten kalveren op de vetrijke melk in de kritische eerste 2 weken na geboorte en rondom spenen, minder gevallen met diarree zien (grafiek 1).

Link – www.lifestart.be

Tekst: Henri ter Wijlen – Trouw Nutrition

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *