Melkveehouder eindelijk (juridisch) ondernemer!

Momenteel wordt in het Parlement de laatste hand gelegd aan een hervorming van het ondernemingsrecht. De commissie voor handels- en economisch recht keurde de teksten reeds goed, de goedkeuring in de voltallige Kamer en de publicatie in het Staatsblad volgen ongetwijfeld. Belangrijk is de voorziene datum van inwerkingtreding nl. 1 november 2018.

Landbouwers worden traditioneel niet aanzien als handelaars. Het bewerken van grond om de opbrengst ervan te verkopen wordt niet aangemerkt als koophandel. Wanneer evenwel voeders worden aangekocht en de gekweekte dieren dus niet (enkel) met eigen voortbrengselen van het landbouwbedrijf worden gevoederd, beschouwt de rechtbank dit wel als een handelsactiviteit.

Advertising

Voor intensieve varkens- of pluimveebedrijven was de situatie op basis van deze principes intussen duidelijk. Melkveebedrijven daarentegen werden tot nu toe ingedeeld onder landbouw. Toch besliste recent het Hof van Beroep van Gent hierover anders. Het kweken van melkvee waarbij niet kon worden vastgesteld dat de dieren uitsluitend gevoederd werden met ruwvoeders van het eigen landbouwbedrijf werd beschouwd als een handelsactiviteit. Dit arrest heeft verstrekkende gevolgen voor alle melkveehouders.

Hervorming ondernemingsrecht brengt duidelijkheid

Momenteel wordt in het Parlement de laatste hand gelegd aan een hervorming van het ondernemingsrecht. De commissie voor handels- en economisch recht keurde de teksten reeds goed, de goedkeuring in de voltallige Kamer en de publicatie in het Staatsblad volgen ongetwijfeld. Belangrijk is de voorziene datum van inwerkingtreding nl. 1 november 2018. Het onderscheid tussen landbouwers, handelaars en vrije beroepers wordt hiermee definitief afgeschaft. Alle zelfstandigen, natuurlijke personen en vennootschappen worden aanzien als ondernemingen, waarop dezelfde economische wetten en reglementeringen van toepassing worden.

Praktische gevolgen: het bewijsrecht

Handelsverbintenissen kunnen gemakkelijker worden bewezen en deze principes zullen dus nu ook op landbouwers-melkveehouders van toepassing worden. Anderzijds zal een melkveehouder in de toekomst ook onmiddellijk schriftelijk en aangetekend moeten reageren wanneer hij een factuur ontvangt die hij niet correct vindt. Een factuur die niet geprotesteerd wordt zal immers aanzien worden als een aanvaarde factuur.

Praktische gevolgen: de ondernemingsrechtbank

De rechtbank van koophandel krijgt een nieuwe benaming en wordt de ‘ondernemingsrechtbank’. Melkveehouders zullen zich dus voor een aantal procedures in tegenstelling tot voorheen dienen te wenden tot de ondernemingsrechtbank. Bij geschillen met afnemers of leveranciers bijvoorbeeld over contracten en betalingen wordt dit de bevoegde rechter.

Praktische gevolgen: het insolventierecht

Ook op dit vlak zijn er belangrijke gevolgen. De faillissementswetgeving wordt nu zonder discussie van toepassing op alle land- en tuinbouwbedrijven. De collectieve schuldenregeling geldt enkel nog voor particulieren. Ook de wet met betrekking tot de continuïteit van ondernemingen geldt voor de volledige land- en tuinbouwsector.

Praktische gevolgen: kruispuntbank en boekhoudregels

Alle ondernemingen dienen te worden opgenomen in de kruispuntbank. Dit was reeds het geval voor melkveehouders en andere land- en tuinbouwers. Nieuw is echter dat ook de boekhoudwetgeving van toepassing werd op de land- en tuinbouwondernemingen. Concreet zou dit tot gevolg hebben gehad dat de forfaitaire taxatie van melkveehouders zou worden afgeschaft. Een forfaitaire aangifte is immers slechts mogelijk bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens. Voor bedrijven met een boekhoudplicht zijn deze bewijskrachtige gegevens voorhanden waardoor een belasting op forfaitaire basis onmogelijk werd. Na tussenkomst van de landbouworganisaties werd evenwel een uitzondering in de wet ingeschreven. Ondernemingen die de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot doel hebben met uitzondering van die ondernemingen die in de vennootschapsbelasting worden belast, worden niet aangemerkt als boekhoudplichtige onderneming.

Bron: Paul Van Der Schueren & Stijn Buysse – DLV Accountants Wachtebeke in Melkveebedrijf April 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *