Mestaangifte: let op de nieuwe verplichtingen!

Met de mestaangifte inventariseert de Mestbank het verleden. In 2018 is het, nog meer dan vroeger, belangrijk om ook de nieuwe verplichtingen voor dit jaar er bij te nemen.

Het is immers noodzakelijk om voor 15 februari een keuze te maken met welke mestsamenstelling gewerkt zal worden in 2018. Deze keuze moet per mestsoort en per exploitatie gemaakt worden. En opgelet: ze is niet geïntegreerd in de mestaangifte maar moet apart opgegeven worden in het Mestbankloket. Ook moet voor 15 februari de voormelding derogatie gebeuren.

Advertising

Bekijk zeker en vast ook:

–     welke nieuwigheden er zijn in de mestaangifte;

–     of je bedrijf in 2018 een focusbedrijf is en welke maatregelen hier eventueel aan gekoppeld zijn;

–     hoe nieuwe fosforstalen besteld moeten worden.

Aandachtspunten in de mestaangifte

Opgave beweidingspercentage graasdieren

Om het bemestingssysteem van werkzame stikstof correct te kunnen toepassen is het noodzakelijk om bij de mestaangifte voor de graasdieren ook het beweidingspercentage op te geven. Dit is belangrijk om de gebruikte werkzame hoeveelheid stikstof te berekenen.

Opgave geleverde liters melk

Sinds 2015 beschikt de Mestbank niet meer over de geleverde liters melk. Voor de berekening van de melkproductiecategorie is dit evenwel van groot belang. Vorig jaar vroeg de Mestbank al de gegevens op van 2016. Hiermee berekenen ze de productiecategorie van 2017. Bij de mestaangifte worden nu de geleverde liters melk van 2017 opgevraagd. Dit betreft zowel de hoeveelheid melk geleverd aan de fabriek als de hoeveelheid die eventueel thuis verwerkt werd. Zo kan de Mestbank alvast ook de melkproductiecategorie voor 2018 berekenen.

In 2017 toegepaste PAS-maatregelen moeten worden aangegeven

In het kader van de milieu- en natuurwetgeving hebben sommige landbouwers zogeheten PAS-maatregelen toegepast om hun milieuvergunning te krijgen. De overheid wil een overzicht verkrijgen over de implementatiegraad van deze technieken en vraagt daarom, bijkomend, het aantal dieren dat gehouden werd in één of andere PAS-systeem of waarvoor één of andere PAS-maatregel werd toegepast, op.

Opgave mestscheiding of pocketvergisting

Als je een pocketvergister staan hebt of je hebt het afgelopen jaar mest laten scheiden, moet dit opgegeven worden in de mestaangifte bij de vraag over mestbewerking.

Status focusbedrijf 2018 via het Mestbankloket

Via het mestbankloket (www.mestbankloket.be) kan de mestaangifte digitaal ingediend worden. Deze digitale aangifte is echter maar één van de functionaliteiten van dit loket. De Mestbank gebruikt dit loket ook als communicatiemiddel. Zo kan je er ook verschillende gegevens raadplegen zoals bijvoorbeeld de bemestingsnormen, jouw toegekende NER-D of de transportgegevens van het afgelopen jaar.

Elk jaar opnieuw wordt de status van elk landbouwbedrijf als focusbedrijf of niet-focusbedrijf bepaald. Aan deze status zijn ook maatregelen gekoppeld die toegepast moeten worden. Deze gegevens zijn sinds 22 januari 2018 raadpleegbaar in het mestbankloket. Het is heel belangrijk om deze te bekijken. Indien deze status volgens jou niet correct is, kan hiertegen bezwaar ingediend worden uiterlijk tegen 15 maart.

Keuze mestsamenstelling?

Voor 15 februari moet iedere landbouwer met dierlijke productie een keuze maken hoe de mestsamenstelling bepaald zal worden. Dit kan ofwel volgens een forfaitaire samenstelling gebeuren (indien beschikbaar voor de mestsoort) ofwel op basis van analyses. Belangrijk om te noteren is dat als er mest wordt afgevoerd naar een derogatiebedrijf dit steeds op basis van een geldige mestanalyse moet zijn. Nieuw is dat deze mestanalyses nog maar drie maanden geldig zijn en dat je naast de afvoer naar een derogatiebedrijf, ook deze keuze moet toepassen voor afvoer naar andere bedrijven, de eigen mest op eigen grond en de stockbepaling.

Vanaf 1 januari 2018 nieuwe werkwijze voor het aanvragen van een nieuwe fosfaatklasse

De nieuwe werkwijze houdt in dat je eerst een aanvraag bij de VLM moet indienen alvorens je stalen mag laten nemen.  Deze aanvraag moet bovendien online gebeuren via een nieuwe toepassing op het Mestbankloket: de StaalName-applicatie, kortweg ‘SNapp’.

Via deze applicatie in het Mestbankloket kunnen de percelen aangeduid worden waarvoor een nieuwe fosfaatklasse aangevraagd moet worden. Tegelijk moet er een erkend laboratorium gekozen worden om de percelen te bemonsteren. Via SNapp wordt de aanvraag dan automatisch doorgestuurd naar het laboratorium. Na de bemonstering bezorgt het laboratorium de resultaten automatisch aan de Mestbank en is de klasse-toewijzing van de aangeduide percelen te raadplegen in SNapp.

Bron: Jan Meykens, SBB Accountants & Adviseurs in Melkveebedrijf februari 2018

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *