Seed@Bel: Belgische zaadbedrijven verenigen zich

De zaaizaadvereniging Semzabel en de vereniging van zaaizaadveredelaars Assinsel houden op te bestaan. Recent werd een nieuwe federatie van de Belgische zaadbedrijven boven de doopvont gehouden. Seed@Bel werd per 28 juni 2019 op het secretariaat van de vzw bij ILVO eenheid plant, Caritasstraat 39 te Melle, aan de pers voorgesteld.

De steeds voortschrijdende regelgeving maakt het ook de zaadbedrijven niet altijd eenvoudig om door het spreekwoordelijk bos de bomen nog te zien. Ook de zaadsector vond het daarom hoog tijd voor een bundeling van de krachten. Seed@Bel telt inmiddels 28 leden en claimt ‘meer dan 90 à 95 procent’ van de Belgische zaadsector te vertegenwoordigen.

Actieterrein van de nieuwe vereniging – een samengaan van de kwekers-veredelaars (voorheen actief in Assinsel) en de commerciële zaadbedrijven actief in België (voorheen verenigd in Semzabel) – worden dossiers zoals bijvoorbeeld:

 • de problematiek van de zaaizaadbehandelingen;
 • veldkeuringen en registratie van vermeerderingen;
 • allerlei rassenproeven;
 • organisatie en controle op praktijkproefvelden;
 • de voederwaarderig van mais;
 • het gebruik van het plantenpaspoort.
 • enz.

Seed@Bel zal optreden zoals het een beroepsfederatie past: als belangenverdediger enerzijds en anderzijds als een servicekanaal voor het verstrekken en verduidelijken van informatie/regelgeving naar de leden toe. De vereniging zonder winstbejag (vzw) heeft momenteel geen personeel in dienst. Al naargelang de dossiers worden er onder de leden gespecialiseerde mensen gezocht voor opvolging en afhandeling.

Algemeen bestuur

Het bestuur van de nieuwe vzw is als volgt samengesteld:

 • algemeen voorzitter: Marc Ballekens (Limagrain);
 • ondervoorzitter Vlaanderen: Esther Monard (Arvesta Aveve zaden);
 • ondervoorzitter Wallonië: Jean-Paul Jorion (Jorion);
 • secretaris-generaal: Kristiaan Van Laecke (ILVO).

De bestuurders, waarvan de mandaten onbezoldigd zijn, worden in principe aangesteld voor 2 jaar. Er staat statutair gezien echter geen beperking op hun herverkiezing.

Zes secties

Praktisch zal de vereniging gedecentraliseerd werken, en dit vanuit volgende 6 secties: Suikerbieten, Mais, Granen, Groenvoeders, Tuinbouw en Intellectual Property. “Dit zorgt per definitie voor een evenwicht tussen de verschillende gewasgroepen”, klonk het. Laatstgenoemde afdeling is een geheel nieuwe sectie. Voorheen was dit immers volledig het terrein van Assinel, de vereniging van kwekers en mandatarissen.

“De afdeling zal in het algemeen dan ook de belangen van de kweker verdedigen en toezien op de naleving van het kwekersrecht”, verklaarde Esther Monard. Voor de inning van royalties verwees de Vlaamse ondervoorzitter enerzijds naar de verplichte opgave via www.hoevezaad.be  en anderzijds het akkoord tussen de zaadbedrijven en Synagra afgesloten in 2016. Monard benadrukte nog dat er ook ingezet zal worden op de controle van illegale loontriage. Verder zal de sectie Intellectual Property de vinger aan de pols houden wat de verdere ontwikkeling van nieuwe kruisingstechnieken betreft. In een internationale context zal de wetgeving omtrent de intellectuele eigendom op de voet gevolgd worden.

Nationaal en internationaal vertegenwoordigd

Seed@Bel is ook actief in de VLAM-werkgroep zaaizaden, kanaal waarlangs de sector werk maakt van promotie voor gecertificeerd zaaigraan naar de professionele landbouw toe, maar ook bijvoorbeeld op consumentenniveau aangaande gazon. Verder is de verenging in eigen land vertegenwoordigd in o.a. het Landbouwcentrum Granen, het Landbouwcentrum Voedergewassen, Fourrages Mieux en Intersemza.

Seed@Bel is tevens lid van de European Seed Association (die binnenkort ook omgevormd wordt tot Euroseeds) en de International Seed Federation (ISF). Hier worden bepalingen rond het GLB, fytosanitaire regels, toelatingsprocedures inzake ggo en crispr, nauwlettend opgevolgd.

De website van de vereniging wordt momenteel nog verder afgewerkt. Bij de voorstelling luidde het dat hij ‘binnen enkele weken’ toegankelijk zou zijn. Hierbij alvast het adres van de site die belooft drietalig – Nederlands, Frans en Engels – uit te pakken: www.seedabel.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: