Vlaamse regering hertekende kaart met gebiedstypes MAP 6

​In het Mestdecreet is voorzien dat de afstroomzones in Vlaanderen ingedeeld worden in 4 gebiedstypes, op basis van de waterkwaliteit in de betreffende afstroomzone, en dat deze indeling tweejaarlijks geëvalueerd moet worden. De criteria voor de evaluatie zijn vastgelegd in het Mestdecreet. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir op 30 oktober 2020 een nieuwe indeling van de afstroomzones in de 4 gebiedstypes vastgelegd. De Vlaamse regering wijzigt daarvoor principieel haar uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME). Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. Bedoeling is dat de nieuwe indeling geldt vanaf 2021, aldus een mededeling vanwege de Mestbank.

Om de waterkwaliteit te verbeteren zullen de komende twee jaar de gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 van toepassing zijn op meer landbouwgronden en wordt de kaart met gebiedstypes aangepast. De Vlaamse regering heeft daarover op 30 oktober een principiële beslissing genomen en neemt later dit jaar nog een definitieve beslissing.

MAP 6 voorziet in een tweejaarlijkse herziening van de indeling van de gebiedstypes die bepalen welke gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 waar gelden. Dat gebeurt op basis van de recentste nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied, uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. De nieuwe kaart met gebiedstypes zal gelden in de periode 2021-2022. Doordat de toestand en de trend van de waterkwaliteit verslechterd zijn ten opzichte van begin 2019, zijn er meer gebieden bijgekomen waar gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 van toepassing zullen worden.

Indeling volgens waterkwaliteit afstroomzones

Sinds MAP 6 van kracht is wordt Vlaanderen op basis van nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater ingedeeld in 4 gebiedstypes. Het grondgebied is verdeeld in afstroomzones volgens de waterhuishouding van het oppervlaktewater. Elke afstroomzone krijgt een gebiedstype toegekend. Als de resultaten goed zijn, wordt de afstroomzone ingedeeld in gebiedstype 0. Daar moeten landbouwers geen extra maatregelen nemen. Hoe slechter de waterkwaliteit en de recente evolutie, hoe hoger het gebiedstype, met strengere maatregelen voor de landbouwers tot gevolg.

Voor de kaart met de 4 gebiedstypes klik Voorlopige kaart met gebiedstypes MAP 6 2021-2022

Voor de verschillen met de toestand bij de start van MAP 6 in 2019 klik Wijziging in gebiedstypes ten opzichte van bij de start van MAP 6

De verschillen laten zich als volgt op een rijtje zetten:

  • in totaal zijn 189 of 71% van de afstroomzones niet veranderd van gebiedstype;
  • 21 afstroomzones of 8% kent een gunstiger gebiedstype;
  • 55 afstroomzones of 21% kent een ongunstiger gebiedstype.

De tabel  geeft het overzicht van het aantal afstroomzones en arealen per gebiedstype voor de periode 2021-2022 in vergelijking met de periode2019-2020. Daaruit blijkt dat in 2021-2022:

  • gebiedstype 0 vermindert met 105.446 hectare;
  • gebiedstype 1 toeneemt met 84.811 hectare;
  • gebiedstype 2 vermindert met 49.843 hectare;
  • gebiedstype 3 toeneemt met 70.478 hectare.

In totaal zullen in de periode 2021-2022 de verstrengde gebiedsgerichte maatregelen van gebiedstype 2 en 3 van toepassing zijn op 285.398 hectare landbouwgrond. Dat is een toename van 20.635 hectare ten opzichte van de afbakening van 2019-2020. De gebiedsgerichte maatregelen houden een verhoging in van het areaal vanggewassen, een verlaging van de bemestingsnormen voor werkzame stikstof en een striktere transportregeling voor het vervoer van mest.

Bron: naar VLM – 30 oktober 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *