Waarvoor kan je nu nog bij de Mestbank terecht?

De VLM heeft eind 2017 de dienst Bedrijfsadvies stopgezet. Sindsdien zijn er behoorlijk wat vragen over de dienstverlening van de Mestbank. De Mestbank belicht hierbij daarom andermaal haar diensten.

Dossierbeheer

Advertising

Al jaren zet de Mestbank in op het informeren over en het toekennen van rechten en plichten aan (landbouw)bedrijven. De medewerkers van de cellen dossierbeheer in de regio’s, verzorgen de eerstelijnscontacten met de klanten en de kwaliteitscontrole van de gegevens. Daar kunnen de land- en tuinbouwers, de uitbaters, de vervoerders en de mestverwerkers nog steeds terecht met hun algemene vragen over de mestwetgeving, de correcte toepassing en de duiding ervan. Naast de telefonische dienstverlening tijdens de kantooruren (van 9 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16.30 uur) is er de mogelijkheid tot een kantoorbezoek na afspraak.

Website en Mestbankloket

Heel wat informatie over de mestwetgeving is terug te vinden op de VLM-website onder de rubriek Mestbank (www.vlm.be). Er zijn ook downloadbare informatiefiches beschikbaar en verschillende brochures zoals de brochure normen en richtwaarden.

Het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) biedt aan alle land- en tuinbouwers en uitbaters een gamma aan functionaliteiten die betrekking hebben op de eigen bedrijfsgegevens. Zo kunnen ze de ingediende en beschikbare gegevens raadplegen. Denk maar aan de aangiftegegevens, de mesttransporten, de nitraatresidu-resultaten, de bedrijfsstatus met gevolgen, de gevolgen of sancties in het kader van bedrijfsdoorlichting, de prognose rundveebezetting, de bemestingsprognoses en de bemestingsnormen. Daarnaast zijn er interactieve toepassingen zoals het digitaal indienen van de Mestbankaangifte, het indienen van aanvragen (bv. derogatie, vrijstelling focusbedrijf, …), het regelen van volmachten, de jaarlijkse keuze tussen mestanalyses of forfait, het verhandelen van mestverwerkingscertificaten (MVC’s), het sluiten van burenregelingen, het voor- en na-melden van burenregelingen en de StaalName-applicatie (SNapp).

De dienstverlening via de VLM-website en het Mestbankloket is 24/24 en 7/7 beschikbaar. De Mestbank zet hard in op de uitbouw van haar digitale dienstverlening. Vindt de land- en tuinbouwer of uitbater zijn weg niet in het digitale aanbod, dan zijn de Mestbankmedewerkers bereid om hen daarin te begeleiden.

Doorverwijswijzer binnenkort beschikbaar

Individuele bedrijfsbegeleiding op het vlak van oordeelkundige bemesting behoort niet tot het takenpakket van de Mestbank. In lijn met deze beslissing, stelt de VLM geen BASsistent Balanssimulator meer ter beschikking op de website. Wie ondersteuning nodig heeft voor het opmaken van zijn bemestingsplanning, voor bijv. het berekenen van de hoeveelheid aan te voeren of af te zetten mest, kan daarvoor terecht bij de adviesbureaus. Eenvoudige programma’s, zoals de uitrijtool, de Bassistent mestverwerking, de Bassistent NER-Boete en compensatie, de Bassistent dierlijke mestopslagcapaciteit, blijven beschikbaar op de VLM-website.

Voor praktische vragen over oordeelkundige bemesting van teelten met respect voor bodem, water en lucht, (vragen over C-huishouding, pH, goede bemestingspraktijken, …) kunnen de land- en tuinbouwers dan weer terecht bij de partners uit de landbouwsector, zoals bij het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB).

Op de VLM-website is binnenkort een doorverwijswijzer beschikbaar, die per onderwerp aangeeft welke instantie de landbouwers kan helpen.

Bedrijfsdoorlichting en Handhaving

In 2015 heeft de Mestbank in elke regio een cel Bedrijfsdoorlichting opgericht. Na een risico-gestuurde selectie, worden bedrijven grondig doorgelicht en bijgestuurd waar nodig. Die bedrijfsdoorlichting gebeurt niet alleen administratief maar ook op de bedrijven zelf. Aan de hand van de doorlichting (vaststellingen, woord en wederwoord) krijgen de bedrijven inzicht in wat er goed of fout loopt op het vlak van hun nutriëntenmanagement. Waar nodig worden bijkomende maatregelen of sancties opgelegd, of een combinatie van beide.

De dienst Handhaving focust op omgevingscontroles van onder meer de uitrij- en opbrengingsregels, de mestopslagen en de mestsamenstelling. Daarbij worden naast generieke controles gebiedsgerichte accenten gelegd in de zogenaamde VODKA-gebieden. VODKA staat voor Verantwoord Opbrengen van Dierlijke mest, Kunstmest en Andere meststoffen.

Bron: Mestbank – 5 maart 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: